-
Producenci
Dziś w PROMOCJI:
Uchwyt do montażu maszyny do cięcia styropianu na rusztowaniu
Uchwyt do montażu maszyny do cięcia styropianu na rusztowaniu

243,54 zł

Cena regularna: 300,00 zł

Najniższa cena: 275,00 zł

198,00 zł

Cena regularna: 243,90 zł

Najniższa cena: 223,58 zł
szt
Ostrze do podajnika oklejarki Storch EasyMasker lub 3M dedykowany do folii długość 25 cm
Ostrze do podajnika oklejarki Storch EasyMasker lub 3M dedykowany do folii długość 25 cm

82,50 zł

Cena regularna: 105,00 zł

Najniższa cena: 115,00 zł

67,07 zł

Cena regularna: 85,37 zł

Najniższa cena: 93,50 zł
szt.
Sprawdź nasze NOWOŚCI:
Cenniki do pobrania
Regulamin
REGULAMIN Internetowej Hurtowni Budowlanej www.budguru.pl
z 01-03-2020 r.I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.budguru.pl;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod [adresem], za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem
www.budguru.pl
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod www.budguru.pl, prowadzony jest przez

MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Klimasa 48 50-515 Wrocław
KRS: 0000817233
NIP: 8992872717
Regon: 385011040

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji [6] lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy
b) minimalna rozdzielczość ekranu [800] x [600] pikseli.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie regulaminu sklepu pod adresem oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu www.budguru.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego (e-mail potwierdzający realizację zamówienia od pracownika firmy MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz numer listu przewozowego przesyłki wysłany przez dostawcę).

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie internetowym www.budguru.pl jest wypełnienie formularza zamówienie lub rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Firma MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k..
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k..
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.budguru.pl, dokonać wyboru towaru oraz jego atrybutów dodatkowych np. kolor, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Firmą MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie otrzymania złożonego zamówienia w Sklepie Internetowym Budguru", zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania od pracownika firmy MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. wiadomości e-mail o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji oraz wysłania towaru zgodnie z zamówieniem, o którym mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub przewozem spedycyjnym. Koszty dostawy są umieszczone na stronie www.budguru.pl Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1-14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
Czas realizacji zamówienia w przypadku wybrania płatności kartą liczy się od czasu autoryzacji płatności i wynosi tyle dni ile jest wskazane na karcie produktu.
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie www.budguru.pl
oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
5.5.Szczegóły dostaw towaru:
Podczas składania zamówienia każdy Klient jest proszone o podanie prawidłowego adresu e-mail należącego do Klienta.
Na adres e-mail zostaje wysłane najpierw potwierdzenie otrzymania złożonego zamówienia.
Następnie Klient otrzymuje informację dotyczącą szczegółów realizacji zamówienia oraz numer listu przewozowego razem ze wszystkimi szczegółami dostawy.
Firma kurierska oraz firma spedycyjna wykonuje dwukrotną próbę doręczenia przesyłki.
Status przesyłki można śledzić na stronach dostawców, wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w e-mailach otrzymanych od pracownika firmy MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k..
Po otrzymaniu pierwszego awizo (nieodebrania przesyłki) prosimy o kontakt ze sprzedawcą firmy MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., który pomoże przy kolejnej próbie doręczenia, aby uniknąć kolejnego awizo.
Po dwukrotnym nieodebraniu przesyłki towar zostaje odesłany do nadawcy, czyli do firmy MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k..

Po zwrocie, towar można:
Odebrać osobiście pod adresem: MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Klimasa 48 50-515 Wrocław w ciągu 7 dni roboczych, lub ponownie zamówić wysyłkę za dodatkową opłatą.

- jeśli towar został zamówiony z opcją "płatność przy odbiorze" to nieodebrany w ciągu 7 dni roboczych zostaje przekazany do dalszej sprzedaży,
- jeśli towar został zamówiony i opłacony z góry to nieodebrany w ciągu 7 dni roboczych, to po tym okresie Klient zostaje obciążony kosztami składowania towaru za każdy dodatkowy dzień - koszty składowania są podane w regulaminie sprzedaży.

5.6. Koszty składowania towaru:

Koszt składowania towaru wynosi 25 zł netto za każdą rozpoczętą dobę.

5.7. Odbiór osobisty:

Klient ma prawo do odbioru zamówionego towaru osobiście w sklepie stacjonarnym pod adresem MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Klimasa 48 50-515 Wrocław.
Szczegóły odbioru osobistego należy przed złożeniem zamówienia uzgodnić z pracownikiem firmy MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k..
Zamówiony towar z opcją "odbiór osobisty" w MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. należy odebrać w ciągu 3 dni roboczych od chwili otrzymania przez pracownika firmy MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. e-mailowego potwierdzenia o możliwości odbioru.
Po tym okresie towar nieopłacony może zostać przekazany do dalszej sprzedaży. Za towar opłacony Klient może zostać obciążony kosztami składowania towaru, jeśli nie odbierze go w ciągu 7 dni roboczych. Koszty składowania towaru podane są w regulaminie sklepu.

5.8. Odbiór przesyłki od kuriera lub spedytora.

Firma MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zabezpiecza każdą przesyłkę przed uszkodzeniem oraz otwarciem za pomocą taśm ostrzegawczych, naklejek ostrzegawczych, zawartość jest wypełniona niezbędnymi tekturowymi wkładkami, lub innym wypełniaczem.
Przesyłki pakowane są pod monitoringiem kamer HD.

Każdy Klient ma prawo otworzyć przesyłkę w obecności kuriera przed podpisaniem potwierdzenia odbioru przesyłki.

Klient jest proszony o sprawdzenie przesyłki przed podpisaniem potwierdzenia odbioru przesyłki.
Prosimy o sprawdzenie, czy taśmy zabezpieczające nie zostały naruszone - jeśli zostały naruszone to prosimy o spisanie protokołu z kurierem i nie odbieranie przesyłki.
Prosimy również o sprawdzenie zawartości przesyłki, czy wszystkie zamówione produkty są w paczce oraz czy nie są uszkodzone w widoczny sposób (np. nie widać pęknięć, złamań, wycieku, wgnieceń itd.)  - jeśli są braki lub uszkodzenia widoczne, to prosimy o spisanie protokołu z kurierem i nie odbieranie przesyłki.

Jeśli kurier doręczający paczkę nie wykaże dobrej woli i nie będzie chciał zaczekać na sprawdzenie paczki lub wykaże złą chęć na spisanie protokołu to prosimy o nie podpisywanie potwierdzenia odbioru przesyłki, nie odbieranie przesyłki oraz skontaktowanie się z pracownikiem firmy MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k..

5.9. Realizacja zamówień z okresie zimowym (przy temp. powietrza poniżej +5 stopni C)

Towary płynne oraz pozostałe wymagające składowania w temp. powyżej +5 stopni C zamówione w okresie, gdy prognoza pogody wskazuje na możliwość wystąpienia temp. powietrza poniżej +5 stopni C będą realizowane na poniższych zasadach:

- wysyłka tylko w dni robocze od poniedziałku do środy (z wyjątkiem tygodnia, w którym czwartek lub piątek jest dniem wolnym od pracy)

Powyższy zapis ma na celu ochronę zamawianego towaru przed przemrożeniem.
Przesyłka powinna trafić do Klienta w ciągu max. 1 dnia roboczego.
Przesyłka nie może leżeć na magazynie dostawcy dłużej niż 24h w niskiej temperaturze.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 
a) płatność u kuriera przy odbiorze towaru
b) przelewem tradycyjny na numer konta bankowego ING Bank Śląski: 07 1050 1575 1000 0090 8084 7164
c) przelew natychmiastowy systemie Blue Media S.A. „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”
d) płatność kartą
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro
e) leasing dla firm w systemie LeaseLink
f) raty dla klientów indywidualnych obsługiwane przez banki mBank oraz AliorBank
g) raty dla firm obsługiwane przez system PragmaGo

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Klimasa 48 50-515 Wrocław podany w niniejszym Regulaminie.
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku

- towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot zamówienia powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Klimasa 48 50-515 Wrocław
7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.6. Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.
7.7. Zwrot środków za odesłane zamówienie w przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej. Zwrot środków nastąpi na rachunek przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Firma MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres i.wojciechow@mbs.wroc.pl. Firma MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. Firma MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
8.4. Rękojmia wyłączona w przypadku zakupu towarów przez firmy i osoby wykonujące działalność gospodarczą. Warunki gwarancji na poszczególne produkty ustala ich producent.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Firma MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Klimasa 48 50-515 Wrocław, mailowo pod adres i.wojciechow@mbs.wroc.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. Firma MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Przy zakupie towaru na firmę prawo skorzystania z rękojmi jest wyłączone.
10.3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
10.4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy MBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k..
10.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Klienci szukali również:
Pompa DelkoTools do nabierania masy spoiner Hybrid Zunder
Pompa DelkoTools do nabierania masy spoiner Hybrid Zunder

259,00 zł

210,57 zł

szt.
Drut tnący do urządzenia Budguru EPS 33
Drut tnący do urządzenia Budguru EPS 33

34,50 zł

28,05 zł

szt.
Wałek malarski Blaufaden, poliester fazowany 25cm
Wałek malarski Blaufaden, poliester fazowany 25cm

24,01 zł

19,52 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl